Algemene Voorwaarden

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden beheersen uw gebruik van onze website en diensten. Door onze service te benaderen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, mag u de service niet gebruiken.

Gebruiksbeleid

Onze service is ontworpen om verantwoordelijk en wettelijk te worden gebruikt. U stemt ermee in de service niet te misbruiken op een manier die de service-ervaring voor andere gebruikers onderbreekt, beschadigt of belemmert. Verboden activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verspreiden van malware, het deelnemen aan frauduleus of schadelijk gedrag en het schenden van intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Abonnement en Betaling

FilePurch biedt verschillende abonnementsplannen. Door u te abonneren, stemt u ermee in de abonnementskosten tegen het huidige tarief te betalen. Betaling is verschuldigd aan het begin van elke factureringscyclus. Het niet tijdig betalen kan leiden tot opschorting of beëindiging van de service. Prijzen kunnen worden gewijzigd met voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de service, inclusief software, handelsmerken en inhoud die door FilePurch wordt geleverd, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. Deze voorwaarden verlenen u geen rechten op de service of de inhoud, anders dan noodzakelijk om u in staat te stellen de service te benutten.

Beperking van Aansprakelijkheid

FilePurch is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of strafschade, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik van de service.

Privacybeleid

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Ons Privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden, beschrijft hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van onze service.

Beëindigingsclausule

We kunnen uw toegang tot de service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de Algemene Voorwaarden schendt. Alle bepalingen van de Voorwaarden die van nature na beëindiging moeten voortbestaan, blijven na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Overige

Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben gehad met betrekking tot de service. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen.